Powiatowy konkurs z zakresu doradztwa zawodowego OTK

Powiatowy konkurs z zakresu doradztwa zawodowego

W tym roku, włączając się ponowie do działań Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, po raz kolejny zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Powiatowym Tygodniu Kariery w formie konkursu.

Tym razem konkurs przebiega pod hasłem „Talent i praca – to się opłaca!”.

Zapraszamy do udziału uczniów w dwóch grupach wiekowych:

 1. uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej
 2. uczniowie szkół ponadpodstawowych

Proponujemy, by każda ze szkół zrobiła wewnątrzszkolny konkurs, a następnie przesłała do Poradni wyróżnione prace.

Zasady konkursu dla uczniów szkół podstawowych:

Uczniowie indywidualnie, bądź w małych grupkach powinni napisać wypowiedź (forma dowolna) na temat: „Co jest miarą sukcesu – talent czy praca?”

 • Wyłonioną pracę ze szkoły prosimy przesłać lub dostarczyć na adres poradni: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5 w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2022 r. wraz z imionami i nazwiskami wykonawcy/ów i klasą oraz podpisaną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na udostępnienie wyników konkursu z wykorzystaniem imion i nazwisk, wskazanie klasy oraz szkoły uczniów.

Regulamin konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 1. Przygotowanie w formie pisemnej oracji na temat „Talent i praca – to się opłaca”.
 2. Wygłoszenie oracji w czasie spotkania konkursowego (czwartek 19.10.2023r., godz. 10.00-12.00 w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 24).
 3. Spełnienie wymogów oracji:
 • czas przemowy 5 min. (+/- 1 min.)
 • przywołanie ¾ argumentów lub kontrargumentów
 • poprawność językowa
 • wykorzystanie środków stylistycznych właściwych dla formy przemowy
 • argumentacja pozawerbalna (mowa ciała).
 1. Posiadanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udostępnienie wyników konkursu z wykorzystaniem imion i nazwisk, wskazanie klasy oraz szkoły ucznia.
 2. Przesłanie imiennego zgłoszenia na adres poradni ppped@ppped.pl lub telefonicznie 32 210 3716

O wynikach konkursów wraz z przekazaniem nagród poinformujemy doradcę zawodowego lub pedagoga szkolnego.

Wyniki zamieszczone zostaną także na stronie internetowej Poradni www.ppped.pl i stronie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pszczynie www.pszczyna.pbw.katowice.pl

Zapraszamy do udziału

Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie