Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022-2026

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie  realizuje w powiecie pszczyńskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Początek temu dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz.U. 2016 poz. 1860 ).

Program przewidziany jest do realizacji do 2026 r.,

Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:

(Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:

  1. a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  2. b) prowadzenie akcji informacyjnych,
  3. c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

W związku z powyższym w ośrodku koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym działającym przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie  udzielane będzie kompleksowe wsparcie rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole. Dziecko zostanie objęte pomocą specjalistów w zależności od jego potrzeb, jak i potrzeb jego rodziny.

Rodzicom udzielana będzie fachowa informacja dotycząca ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych.

Skoordynowane działania pozwolą w pełni wykorzystać dostępne usługi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zapraszamy chętnych rodziców z dziećmi do zgłaszania się i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonych w ośrodku koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym działającym przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie w latach 2022-2026.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie: tel. 32 210 37 16 lub email: ppped@ppped.pl

Program realizowany jest ze środków rządowych.