Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje są w pełni dostępne cyfrowo.
 • informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli.
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście.

Wyłączenia

 • mapy
 • treści, które nie zostały wytworzone przez Poradnię

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2024r.
 • Kolejna aktualizacja dostępności: 29.03.2025 r.

Ważne informacje:

 1. Na stronie jest zapewniona możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 2. Informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby dokumenty wytwarzane przez pracowników Poradni zamieszczane na stronach spełniały wymogi dostępności.
 4. Większość grafik posiada opisy alternatywne i podpisy.
 5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie aktualizowano dnia 29.03.2024 r.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maryla Cygan.
 • E-mail: dyrektor@ppped.pl
 • Telefon: 32 2103716

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie,
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie,
Adres: ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna
E-mail: dyrektor@ppped.pl
Telefon: 32 2103716

Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Pszczynie
adres: ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie, 43-200 Pszczyna
ul. Zamenhofa 5.

Lokalizacja placówki w pobliżu centrum przesiadkowego, gwarantuje dobrą dostępność dla osób poruszających się środkami komunikacji miejskiej. Dla osób korzystających z transportu samochodowego udostępniony jest przestronny parking.

Parking samochodowy znajduje się z boku budynku placówki z wjazdem bezpośrednio z drogi głównej (ul. Bogedaina). Wyznaczono miejsca parkingowe zgodnie z przepisami, oznaczone w pionie i poziomie.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku istnieje możliwość zaparkowania bezpośrednio przy wejściu do budynku– na kopercie zarezerwowanej dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do siedziby poradni usytuowane jest od strony zewnętrznej drogi dojazdowej do parkingu.

Do budynku prowadzą drzwi wejściowe poprzedzone kilkoma stopniami, a kolejne schody prowadzą do bezpośredniego wejścia do poradni. Wejście to jest nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, gdyż prowadzą do niego schody.

Schody do budynku oznaczone są kontrastowo, pierwszy i ostatni stopień. Na podłodze korytarza wyznaczone są kontrasty.

Przy wejściu głównym zamontowany jest domofon, a przy platformie dzwonek umożliwiający wezwanie obsługi.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników poradni przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +32 220 37 16 lub skorzystania z domofonu.

Wchodząc wejściem głównym, wewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna na temat jego planu.

Poradnia mieści się na drugim piętrze budynku szkoły. Budynek poradni jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych od piętra 0 (poziom chodnika), do piętra 2 (szczytowego poziomu na którym działa poradnia).

Od wejścia do Poradni prowadzi ścieżka naprowadzająca i umieszczone w widocznych miejscach tablice kierunkowe.

Z budynków poradni są 2 wyjście ewakuacyjne – przez szkołę, w budynku której mieści się placówka (konieczność korzystania z klatki schodowej).

Budynek szkoły, w której mieści się Poradnia posiada odpowiednie procedury i sprzęt oraz jest właściwie oznakowany na wypadek sytuacji kryzysowej. Tym samym umożliwia sprawną ewakuację osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Korytarze w budynku placówki mają szerokość umożliwiającą poruszanie się na wózkach. W poradni brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zapewniamy również możliwość diagnoz w postaci wizyty domowej po zgłoszeniu takiej potrzeby przez osoby zainteresowane.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Poradnia jest aktywna w systemie informatyczno-komunikacyjnym TOTUPOINT.

W Poradni jest dostępny plan topograficzny piętra, na którym znajduje się poradnia.

W Poradni przy drzwiach do pomieszczeń biurowych nie ma jeszcze opisów w alfabecie Brajla.

W poradni nie ma jeszcze możliwości skorzystania z lupy elektronicznej.

W Poradni można skorzystać z pętli indukcyjnej, która znajduje się w Sekretariacie Poradni.