Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Kolejna aktualizacja dostępności: 20.03.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.03.2023r.
 • Kolejna aktualizacja dostępności: 20.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maryla Cygan.
 • E-mail: dyrektor@ppped.pl
 • Telefon: 32 2103716

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie
 • Adres: ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna
 • E-mail: dyrektor@ppped.pl
 • Telefon: 32 2103716

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie, 43-200 Pszczyna
ul. Zamenhofa 5.

Lokalizacja placówki w pobliżu centrum przesiadkowego, gwarantuje dobrą dostępność dla osób poruszających się środkami komunikacji miejskiej. Dla osób korzystających z transportu samochodowego udostępniony jest przestronny parking.

Parking samochodowy znajduje się z boku budynku placówki z wjazdem bezpośrednio z drogi głównej (ul. Bogedaina).

Główne wejście do siedziby poradni usytuowane jest od strony zewnętrznej  drogi dojazdowej do parkingu.

Do budynku prowadzą drzwi wejściowe poprzedzone kilkoma stopniami, a kolejne schody prowadzą do bezpośredniego wejścia do poradni.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku istnieje możliwość zaparkowania bezpośrednio przy wejściu do budynku– na kopercie zarezerwowanej dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do siedziby poradni usytuowane jest od strony drogi głównej, na parterze.

Poradnia mieści się  na drugim piętrze budynku szkoły. Budynek poradni jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych od piętra 0 (poziom chodnika), do piętra 2 (szczytowego poziomu na którym działa poradnia).

Korytarze w budynku placówki mają szerokość  umożliwiającą    poruszanie się na wózkach. W poradni brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Z budynków poradni są 2  wyjście ewakuacyjne – przez szkołę, w budynku której mieści się placówka (konieczność korzystania z klatki schodowej).

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników poradni przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +32 220 37 16

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zapewniamy również możliwość diagnoz w postaci wizyty domowej  po zgłoszeniu takiej potrzeby przez osoby zainteresowane.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.