KATARZYNA MUSZIK, pedagog, surdopedagog, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza – wychowawcza

 • Studia podyplomowe z zakresu Diagnozy, terapii pedagogicznej i profilaktyki społecznej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań pedagogicznych dzieci i młodzieży, opiniowanie oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

 • zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,

 • współprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami w nauce i relacjach rówieśniczych, z małym poczuciem własnej wartości,( grupa dla dzieci gimnazjalnej oraz dzieci z klas IV- VI szkoły podstawowej), dzieci i młodzieży w sytuacji rozwodu rodziców,

 • Neuroflow – diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD;

 • prowadzenie diagnozy i terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen;

 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

 • współpraca ze środowiskiem,

 • zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej na terenie szkoły,

 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.