Sprawozdanie z przesiewowych badań słuchu prowadzonych przez pracowników PPPED w Pszczynie w roku szkolnym 2012/13

Sprawozdanie z przesiewowych badań słuchu prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie w roku szkolnym 2012/13

Problem ze słuchem może pojawić się u dziecka w każdym wieku, nagle lub stopniowo, pozostając w wielu przypadkach niezauważonym przez rodziców przez dłuższy czas.

Objawy sugerujące występowanie u dziecka niedosłuchu to m.in.:

 • opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób językowy

 • trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego i nieprecyzyjne wypowiadanie słów

 • niewyraźna mowa, gubienie początków lub końcówek wyrazów

 • problemy z pisaniem ze słuchu (dziecko pisze tak, jak słyszy)

 • obserwowanie twarzy osoby mówiącej

 • rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi, rozglądanie się po klasie w czasie, gdy inni wykonują polecenie nauczyciela

 • zdziwienie, gdy dziecko uświadamia sobie, że jest wywoływane po imieniu

 • opóźnione reagowanie lub brak odpowiedzi na zawołanie

 • trudności z rozumieniem poleceń wydawanych w hałasie np. na przerwie międzylekcyjnej

 • częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się „co?”, trudności ze zrozumieniem pytania

 • częste nieprzygotowanie do lekcji z powodu niezapisania przez dziecko tematu pracy domowej

 • siadanie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności

 • siadanie blisko nauczyciela i obserwowanie z uwagą lub wręcz odwrotnie - zajmowanie się samym sobą w końcu sali

 • trudności z lokalizacją źródła dźwięku

 • głośne mówienie w cichym otoczeniu

 • gorsze wyniki w nauce

 • siedzenie w klasie w czasie przerwy, uciekanie przed hałasem

 • bóle głowy, które mogą być objawem wskazującym na obecność nadwrażliwości na dźwięki

 • słyszenie dźwięków, których nie słyszą inni (szumy, piski, gwizdy, dzwonienie)

 • niereagowanie na dzwonek oznajmujący przerwę

 • dysleksja, dysgrafia

 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi.

Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu pozwala na zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych lub rehabilitacyjnych, które umożliwiają złagodzenie lub usunięcie różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym prowadzą do stworzenia dzieciom równych szans rozwoju.

Aby temu zapobiec pracownicy naszej poradni naurologoepda Ewa Kuśka oraz surdopedagog Dorota Popielarz w bieżącym roku szkolnym przeprowadzały przesiewowe badania słuchu w przedszkolach publicznych, niepublicznych, szkołach oraz w siedzibie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pszczynie.

Wykonując badania posłużono się się Platformą do badań Zmysłów pozyskaną w ramach współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Badania przeprowadzono we wszystkich przedszkolach publicznych w Woli, Górze, Studzionce oraz w kilku przedszkolach na terenie miasta Pszczyna:

 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im.Juliana Tuwima - łącznie przebadano 49 dzieci

 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej – łącznie przebadano 78 dzieci,

 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im Kubusia Puchatka - łącznie przebadano 58 dzieci,

 • Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - łącznie przebadano 68 dzieci,

 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce - łącznie przebadano 19 dzieci,

 • Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie - łącznie przebadano 58 dzieci,

 • Przedszkole Niepubliczne Pociecha w Pszczynie - łącznie przebadano 17 dzieci

Łącznie w wymienionych przedszkolach przebadano 347 dzieci

Oprócz badań w przedszkolach przebadani zostali uczniowie klasy 1 Sp Rudziczka. Również w utworzonym w tym roku Punkcie Konsultacyjnym w ZSP Golasasowice w wyznaczone dni istniała możliwość wykonania badań, z której skorzystało wielu uczniów w różnym wieku z pobliskich szkół.

W kolejnych latach przeprowadzane będą dalsze badania w przedszkolach i szkołach Gminy Pszczyna.

Na bieżąco, po uprzednim umówieniu się wykonujemy badania na terenie poradni. W sumie w br. roku szkolnym przebadano 233 dzieci i młodzieży.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości i zgłoszenia Waszego dziecka do udziału w bezpłatnych przesiewowych badaniach słuchu w naszej poradni, gdyż jak wskazują uzyskane wyniki badań , coraz więcej dzieci ma problemy ze słuchem lub wymaga leczenie. Im wcześniej podejmiemy działania w tym, zakresie , tym skuteczniej i efektywniej rozwiążemy nawarstwiające się na tym gruncie problemy rozwojowe.

Badanie jest nieinwazyjne, przebiega w przyjemnej dla dziecka atmosferze , a po jego zakończeniu specjalista zinterpretuje Państwu uzyskane tą drogą wyniki.

Dorota Popielarz surdopedagog Ewa Kuśka neurologoeda


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie