dr MARIA SZOSTAK, pedagog - specjalista ds. kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie pszczyńskim

Wykształcenie

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych- historia

Studia Podyplomowe- Historia Najnowsza- Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Opolski- studia doktoranckie

Inne kwalifikacje

 • Ekspert komisji do spraw awansu nauczycieli
 • Egzaminator OKE
 • Certyfikat  SORE
 • Certyfikat Trenera dla dorosłych
 • Kurs andragogiki

Doświadczenie:

 • Staż nauczyciela historii 31 lat
 • 1997 - 2000 I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie na stanowisku z-ca Dyrektora
 • Pełnienie funkcji doradcy metodycznego dla nauczycieli historii w latach 1999-2010 oraz konsultanta RODN w Bielsku-Białej
 • Udział w licznych warsztatach i konferencjach dla nauczycieli oraz ich organizacja
 • Pełnienie funkcji przewodniczącej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
 • Aktywny udział w licznych konferencjach naukowych
 • Publikacje naukowe i popularno-naukowe z zakresu edukacji regionalnej
 • Udział w realizacji zajęć Studiów Podyplomowych EFS „Historia”  przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i prowadzenie zajęć z dydaktyki historii
 • Udział w międzynarodowym projekcie” Życie i edukacja w regionach przygranicznych”
 • Udział w polsko-czeskim projekcie edukacyjnym ”Historia ponad granicami”
 • Udział w projekcie unijnym „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli”
 • Praca w samorządzie terytorialnym
 • Organizator partnerstwa lokalnego na rzecz edukacji w powicie pszczyńskim

Zadania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Pełnienie funkcji specjalisty do spraw kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli poprzez:

 • pozyskanie szkół i przedszkoli do procesu wspomagania
 • przygotowanie dokumentu, określającego założenia i organizację procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie pszczyńskim
 • spotkania z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, zespołem diagnostycznym
 • pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w diagnozowaniu potrzeb szkoły i formułowaniu celów doskonalenia
 • wsparcie szkoły w przygotowaniu  planu wspomagania
 • pozyskanie zewnętrznych ekspertów w miarę potrzeb szkoły z wykorzystaniem lokalnej bazy trenerów oświaty
 • monitorowanie przebiegu realizacji planu wspomagania, wspieranie dyrektora i radę pedagogiczną
 • dokumentowanie przebiegu działań
 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji planu wspomagania
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii powiatu pszczyńskiego
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi edukację

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie