GRAŻYNA ŁEBECKA, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta EEG – Biofeedback, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®, terapeuta Instrmental Enrichment, arteterapeuta

Ukończone studia:

–      Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja,

–       Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości,

–        Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Podyplomowe Studium Języka Polskiego – kierunek nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole,

–        Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania szkołą i placówką oświatową,

–        Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania jakością pracy szkoły i placówki oświatowej.

Zadania realizowane w poradni dla dzieci:

–        diagnoza psychologiczna i pedagogiczna,

–        terapia EEG Biofeedback,

–        diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia,

–        diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej testem komputerowym MOXO,

–        praca z uczniem zdolnym, trening funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment,

–        terapia indywidualna dzieci mutystycznych, lękowych, nieśmiałych,

–        terapia poznawczo-behawioralna dzieci od 6 do 12 roku życia.

–       diagnoza i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD baterią testów Neuroflow,

–       współprowadzenie Szkoły dla Rodziców,

–       współprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci,

–        mediacje rodzinne, wsparcie i konsultacje dla rodziców,

–       konsultacje i szkolenie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.