Opinia do CECHU

Diagnozy w poradni w celu uzyskania opinii dla ucznia poniżej 15 roku życia, w celu przyuczenia do wykonywana określonej pracy lub nauki zawodu oparte są o Art. 190. § 1, § 2 oraz 191 § 22 oraz § 24 Kodeksu Pracy( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą niemającą 15 lat jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z powyższym, osoby, które będą uczęszczały od września 2023 r. do szkoły branżowej 1 stopnia i realizowały praktyki u pracodawcy (nie na warsztatach szkolnych!), a do końca roku kalendarzowego nie ukończą 15 r.ż. powinny uzyskać z poradni psychologiczno-pedagogicznej opinię w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywana określonej pracy lub nauki zawodu.

Na diagnozę konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o przyjęciu na praktyki od pracodawcy oraz aktualnej informacji ze szkoły o funkcjonowaniu ucznia.

Na diagnozę uczniów z terenu powiatu pszczyńskiego należy zapisywać się telefonicznie 32 210 37 16.