Podstawy prawne zewnętrznego wspomagania

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.z2013r.poz.199) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

§ 20. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez:

1) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;

2) promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenia w sprawie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli …. (10 listopad  2015 r.)

  • W  rozporządzeniu została  uaktualniona lista form doskonalenia nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły.
  • Zmiana  polega w szczególności na umożliwieniu dofinansowywania z tych środków organizowania i prowadzenia nowych form doskonalenia nauczycieli, tj.:
    • wspomagania szkół i placówek
    • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek
  • zobowiązuje dyrektora szkoły do złożenia organowi prowadzącemu wniosków ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły do dnia 1 sierpnia danego r.
  • zobowiązano organ prowadzący do uwzględniania potrzeb szkół przy opracowywaniu planu dofinansowania form doskonalenia i budżetu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na danych rok.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Wymaganie nr 12 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli, innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki. Dyrektor szkoły lub placówki podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. Zrządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły lub placówki w ramach realizowanego nadzoru wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

1) Diagnozę pracy szkoły lub placówki

2) Planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego

3) Prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.