Koncepcja poradni

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zmian.

Ustawa prawo oświatowe z 16 grudnia 2016 r. z późn. zmian.

Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 31 sierpnia 2017 r.)

Rozporządznienie MEN z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U. z 14 września 2017 r.)

 1. Poradnia psychologiczno- pedagogiczna udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli:

 • Poradnia prowadzi diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną , z zakresu predyspozycji zawodowych, przesiewowych badań słuchu i wzroku dzieci i młodzieży stosując odpowiednie metody badań (pracownicy dbają o wszechstronność diagnozy oraz indywidualne podejście do klienta)

 • Organizuje i prowadzi zajęcia warsztatowe oraz psychoedukacyjne dla rodziców na terenie poradni oraz szkół i placówek podległych

 • Realizuje programy profilaktyczne, psychoedukacyjne oraz szkoleniowe dla rodziców, nauczycieli, dzieci młodzieży (w zakresie zdobywania podstawowych kompetencji psychologicznych, zapobiegania niepowodzeniom, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i profilaktyki uzależnień)

 • Opracowuje opinie i orzeczenia zawierające liczne wskazania do pracy, ukierunkowujące pracę nauczyciela w zakresie poprawy efektywności uczenia (wskazuje na potrzebę dostosowania wymagań wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

 • Udziela pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu ( porady indywidualne, zajęcia grupowe)

 • Organizuje i zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom ( organizacja na terenie poradni: terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej. Terapii psychologicznej, Szkoły dla rodziców i wychowawców, grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży i innych powstających zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska)

 1. Organizacja pracy poradni i zarządzanie placówką sprzyja efektywnej realizacji zadań:

  • Działalność poradni prowadzona jest w oparciu o statut i inne przepisy prawne

  • Pracownicy mają przydzielone zadania wynikające z zajmowanego stanowiska oraz dodatkowe przydzielone przez dyrektora poradni z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego

  • Poradnia prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( dziennik indywidualny, karta indywidualna, dziennik terapii indywidualnej, dziennik zajęć grupowych, kartę pracy w terenie)

  • W poradni działa zespół orzekający powołany i działający w oparciu o odrębne przepisy ; spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie lub w miarę potrzeb osób zgłaszających wnioski,

  • Działania podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz rodziców spełniają wymagania ustawy o ochronie danych osobowych

 1. Klimat pracy poradni sprzyja osiąganiu wysokiej jakości w realizacji zadań statutowych:

    • Relacje między pracownikami poradni oparte są na wzajemnym zaufaniu i współpracy ( pracownicy skupiają się w zespołach samokształceniowych wzbogacając swój warsztat oraz wypracowując standardy pracy pracowników PPP w Pszczynie)

    • Wszyscy klienci korzystający z usług poradni traktowani są życzliwie i ze zrozumieniem,

 2. Kompetencje pracowników i ich rozwój zawodowy zapewniają wysoką jakość usług

 • Pracownicy posiadają pełne kwalifikacje do pracy i są zgodnie z nimi zatrudniani,

 • Dyrektor inspiruje i stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

( każdego roku pracownicy planują formy doskonalenia indywidualnego, jak i zbiorowego; każda z tych form jest dyskutowana na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w ramach zespołów samokształceniowych, na których pracownicy poruszają zagadnienia dotyczące poszczególnych zespołów)

 1. Zasoby materialne umożliwiają prawidłowe i skuteczne wykonywanie zadań:

 • Gabinety specjalistyczne poradni są odpowiednio doposażone w sprzęt techniczny i narzędzia diagnostyczne oraz pomoce dydaktyczne do terapii

 • Placówka dąży do ciągłego podnoszenia poziomu warunków jej działalności

 1. Poradnia jest otwarta na kontakty i współpracę ze środowiskiem lokalnym:

 • Rozpoznaje potrzeby dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, w oparciu o nie tworzy corocznie nową ofertę współpracy ze szkołami i placówkami, wypracowując kontrakt rocznej współpracy z daną placówką.

 • Poradnia świadczy usługi w zakresie diagnozy, przesiewowych badań słuchu, wzroku, mowy, ryzyka dysleksji, działań warsztatowych, prelekcji, pogadanek na terenie szkół dla różnych grup w ramach wzajemnego porozumienia.

 • Poradnia współdziała z innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie oddziaływań terapeutycznych, organizacji szkleń dla nauczycieli, współpracy interdyscyplinarnej w sytuacji kryzysowej

 • Poradnia promuje swoje działania w środowisku ( uaktualnianie strony internetowej poradni, na bieżąco informacje na stronie powiatu, stworzenie folderu poradni, notatki w prasie lokalnej).

 

Koncepcja przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2012 r.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie