Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Specjalista/Specjalistka ds. rozliczeń w projekcie pn.
„Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego
systemu doskonalenia nauczycieli”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Z DZIAŁANIA 3.5  KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 


W WYMIARZE ETATOWYM: 
1/2 ETATU 
W OKRESIE:
od 1 lutego 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.
MIEJSCE PRACY: Biuro projektu: 43-225 Wola, ul. Kopalniana 6.

  1. 1.                  Wymagania formalne:

a)        określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 z 2008 r.
        z późn. zm.),

b)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)        wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie lub magisterskie.

 

  1. 2.                  Wymagania konieczne:

a)        minimum 2-letni staż pracy w realizacji projektów unijnych w tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

b)        ukończone szkolenia z tematyki realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

c)        praktyczna umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, programu Generatora Wniosków Aplikacyjnych, Generatora Wniosków Płatniczych,

d)       niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

  1. 3.                  Wymagania dodatkowe:

a)        komunikatywność,

b)        odpowiedzialność, rzetelność, sumienność,

c)        zaangażowanie,

d)       umiejętność pracy w zespole,

e)        umiejętność obsługi sprzętu biurowego,

4.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) rozliczanie i prawidłowe wydatkowanie środków w projekcie zgodnie z budżetem
         projektu,

b) kontrola wydatków budżetu projektu w zakresie rozliczenia 70 % otrzymywanych
         zaliczek na realizację projektu z Instytucji Pośredniczącej.

c) opracowywanie zmian w harmonogramie płatności,

d) opracowywanie miesięcznego zestawienia wydatków projektu,

e) prawidłowe opisywanie dokumentów finansowych, księgowych według obowiązujących
         procedur poradni, zasad finansowania projektów z Programu Operacyjnego Kapitału
         Ludzkiego,

f) przygotowywanie wymaganych dokumentów rozliczeniowych,

g) terminowe i rzetelne opracowywanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi
        załącznikami nr 1 oraz nr 2 

h) rzetelne i terminowe sporządzanie formularza PEFS.

     i) terminowe opracowanie końcowego rozliczenia finansowego na zakończenie realizacji
         projektu,

j) utrzymywania stałych kontaktów z kierownikiem/czką biura projektu, informowanie na
         bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu,

k) terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów finansowych, sprawozdań
         i informacji związanych z realizacją projektu,

l) przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy o dofinansowanie
        projektu, procedur i standardów pracy w poradni, instrukcji oraz innych obowiązujących
        dokumentów i wytycznych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym
        wytycznych o kwalifikowalności wydatków dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi
       oraz Zasad finansowania.

m) opracowywanie zmian w budżecie projektu w okresie realizacji projektu.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej potwierdzające posiadane min.
         2- letnie doświadczenie zawodowe oraz spełnienie pozostałych wymagań koniecznych,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (zgodnie ze wzorem),

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,       
      umiejętności itp.

e) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia np. świadectwa pracy,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie ze wzorem),

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
          w pełni z praw publicznych (zgodnie ze wzorem).

 

 


6. Miejsce i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko – specjalista/tka ds. rozliczeń
w projekcie 3.5 PO KL”

osobiście do siedziby Poradni w SEKRETARIACIE lub przesłać na adres Poradni drogą pocztową:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
43-200 Pszczyna
ul. Zamenhofa 5

w terminie do dnia 30 stycznia 2014 roku do godziny 09:00.

W przypadku dokumentów przesłanych pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie.

Aplikacje, które wpłyną do Poradni po wyżej wymienionym terminie i czasie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie www.ppped.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.powiat.pszczyna.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni tj. 43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa 5.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV muszą być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
i własnoręcznie podpisane.

Zastrzega się, że Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie może
w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata/ tki.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 

7. Inne informacje:

a) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

b) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
i szkodliwych warunków pracy.

c) osoby, które spełnią wymagania formalne i konieczne podane w ogłoszeniu
o naborze  zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

d) stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

e) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 210 37 16.

 


Pszczyna, 20 stycznia 2014 rok                                           

                                                                                             Dyrektor
                                                          Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie
                                                                                         Maryla Cygan

Do pobrania:
Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2
Kwestionariusz osobowy


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie