Zaproszenie dla placówek oświatowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie działając z upoważnienia Starosty Pszczyńskiego serdecznie zaprasza placówki oświatowe z terenu powiatu pszczyńskiego do udziału w projekcie:

,,Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”

 realizowanego w okresie od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2015r. w powiecie pszczyńskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Do udziału w projekcie mogą przystąpić następujące typy placówek:

  • szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika
    i licea ogólnokształcące,
  • przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne, o ile placówki te zatrudniają powyżej pięciu nauczycieli.

 

Celem Projektu jest wdrożenie do końca sierpnia 2015 roku nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby jednostek oświatowych z powiatu pszczyńskiego.

 

Uczestnictwo danej placówki w projekcie przyczyni się do:

  • podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, kadry kierowniczej poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach dedykowanych konkretnym potrzebom występującym w placówce,
  • poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami placówek dzięki zastosowaniu Rocznych Planów Wspomagania oraz wsparciu eksperta zewnętrznego tj. Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,
  • wzrostu jakości pracy placówki, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych,
  • poprawy jakości współpracy wśród dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych działających w powiecie pszczyńskim dzięki wsparciu w ramach czterech sieci tematycznych współpracy i samokształcenia.

 

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Przystąpienie szkoły lub przedszkola do projektu nie wymaga finansowego wkładu własnego,
a udział w projekcie nie ograniczy nauczycielom możliwości korzystania ze środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

 

Dyrektorów palcówek, zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego do projektu i dostarczenia go do Realizatora projektu:
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, ul.
Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna. 

 

Zgłoszenia należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Realizatora projektu w terminie do dnia 26 września 2013 roku (liczyć będzię się data dostarczenie przesyłki do sekretariatu Poradni).

 

W przypadku małej ilości zgłoszeń, termin składania dokumentów rekrutacyjnych może zostać przedłużony.

 

Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności zakwalifikowane będą placówki, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie na etapie opracowywania założeń realizacji projektu
w 2012 roku, przeprowadzonej przez Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji z ramienia Starostwa pszczyńskiego.

 

Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w regulaminie rekrutacji. Prosimy
o zapoznanie się z jego treścią.

 

Pytania dotyczące udziału w projekcie można kierować na adres:  maryla.cygan1@gmail.com lub telefonicznie 32 210 37 16.

 


Dyrektor Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Pszczynie


Maryla Cygan

 

 

Załączniki:


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie