MIROSŁAWA KULCZYK, pedagog, doradca zawodowy, socjolog

Ukończone Studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych,  kierunek -  socjologia ogólna
 • Studia Podyplomowe, kierunek - „Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych i pozaoświatowych” 
 • Studia podyplomowe, kierunek - "Diagnoza i terapia pedagogiczna"

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Kurs dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej i trenerów do szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodziny pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Centrum Szkoleniowe Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” w Bytomiu
 • Kurs "Interwencja kryzysowa"
 • Kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie “ Niebieska linia”. Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 • Kurs “Jak budować lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną”.Centrum Kształcenia Specjalistycznego w Warszawie.
 • Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli - “Metis” Katowice
 • Kurs “Praca z rodziną wieloproblemową” - Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Częstochowie
 • Kurs “Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup społecznych z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnymi uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie”. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie
 • Kurs "Zrozumieć dziecko – dylematy systemu opieki” Wyższa Szkoła “Humanitas” w Sosnowcu
 • Kurs "Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesie wychowawczym” Centrum Psychoedukacji w Terapii w Czechowicach.
 • Kurs "Zaburzenia adaptacyjne -  osobowość a stres”. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Śląski w Tarnowskich Górach.
 • Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnozowanie  umiejętności i predyspozycji zawodowych uczniów,
 • prowadzenie czynności postdiagnostycznych
 • zajęcia warsztatowe w zakresie preorientacji i poradnictwa zawodowego;
 • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej
 • organizowanie grup wsparcia i innych zajęć edukacyjnych w celu wspierania umiejętności wychowawczych nauczycieli, rodziców
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie