GRAŻYNA ŁEBECKA, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta EEG - Biofeedback, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®, terapeuta Instrmental Enrichment, arteterapeuta

Ukończone studia:

-      Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii - kierunek pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja,

-       Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości, 

-        Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Podyplomowe Studium Języka Polskiego – kierunek nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole,

-        Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania szkołą i placówką oświatową,

-        Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania jakością pracy szkoły i placówki oświatowej,

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

-        Uprawnienia diagnostyczne - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,

-        Uprawnienia diagnostyczne "Testy w diagnozie neuropsychologicznej"" - Pracownia Testów Psychologicznych w Warszawie,

- Uprawnienia diagnostyczne do Baterii Dyskalkulia 10/12 i 13/16.

-        Szkolenie uprawniające do korzystania z wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP),

-       Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii – kurs kwalifikacyjny oraz doskonalące szkolenia w kraju i w Pradze,

-        Prowider  Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD,

-        Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej - diagnoza i terapia dyskalkuli, uprawnienia do stosowania narzędzia "Prokalkulia 9",

-        Kurs terapeutyczny Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment - Poziom I,

-        Kurs kwalifikacyjny: Arteterapia,

-        Terapia pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny,

-        Szkolenie - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz Rodzeństwo bez rywalizacji,

-        Kurs - Trening Umiejętności Społecznych (TUS),

-        Szkolenie "Ortoptyka (zaburzenia funkcji wzrokowych)",

-        Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,

-        Szkolenie - Terapia ręki I i II stopnia,

-        Szkolenie - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP,

-        Szkolenia Kwalifikacyjne: „Bateria metod diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci 5-6 letnich”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów 8-letnich”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjum”, 

-        Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV–VI - kurs doskonalący, Polskie Towarzystwo Dysleksji,

-        Boję się mówić! - Mutyzm, fobia społeczna - diagnoza i terapia - nODN "Poza Schematami", Warszawa

-        Różne oblicza depresji w szkole, uczeń wrażliwy, smutny, leniwy? - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Rozwoju w Gdańsku

-        Warsztaty Kliniczne Akademii Neuroterapii Certyfikowanego Programu Doskonalenia Zawodowego Neuroterapeutów,

-     Terapia behawioralna trudnych zachowań u dzieci (do 0 – 12 roku życia) - nODN "Poza Schematami", Warszawa

Zadania realizowane w poradni dla dzieci:

-        diagnoza psychologiczna i pedagogiczna,

-        terapia EEG Biofeedback,

-        diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia,

-        diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej testem komputerowym MOXO,

-        praca z uczniem zdolnym, trening funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment,

-        terapia indywidualna dzieci mutystycznych, lękowych, nieśmiałych,

-        terapia poznawczo-behawioralna dzieci od 6 do 12 roku życia.

-       diagnoza i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD baterią testów Neuroflow,

-       współprowadzenie Szkoły dla Rodziców,

-       współprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci,

-        mediacje rodzinne, wsparcie i konsultacje dla rodziców,

-       konsultacje i szkolenie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie