GRAŻYNA ŁEBECKA, psycholog, pedagog, terapeuta EEG - Biofeedback, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®, terapeuta Instrmental Enrichment, arteterapeuta

Ukończone studia:

-      Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii - kierunek pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja,

-       Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości, 

-        Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Podyplomowe Studium Języka Polskiego – kierunek nauczanie języka polskiego w zreformowanej szkole,

-        Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania szkołą i placówką oświatową,

-        Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania jakością pracy szkoły i placówki oświatowej,

-        Studium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, kierunek nauczanie początkowe.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

-       Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii – kurs kwalifikacyjny oraz doskonalące szkolenia w kraju i w Pradze,

-        Terapia pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny,

-        Uprawnienia diagnostyczne - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,

-        Prowider  Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD,

-        Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej - diagnoza i terapia dyskalkulii,

-        Kurs terapeutyczny Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment - Poziom I,

-        Arteterapia – kurs kwalifikacyjny,

-        Szkolenie - Terapia ręki I i II stopnia,

-        Szkolenie - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP,

-        Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,

-        Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej - Polskie Towarzystwo Dysleksji,

-        Szkolenia Kwalifikacyjne: „Bateria metod diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci 5-6 letnich”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów 8-letnich”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjum”, 

- Szkolenie uprawniające do korzystania z wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP),

-        Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV–VI - kurs doskonalący, Polskie Towarzystwo Dysleksji,

-        Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania - kurs doskonalący, Polskie Towarzystwo Dysleksji,

-        Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią -  kurs doskonalący, Polskie Towarzystwo Dysleksji,

-        Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki - kurs doskonalący, Polskie Towarzystwo Dysleksji,

-        Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej - kurs doskonalący (100 godzin), Polskie Towarzystwo Dysleksji,

-        Szkolenie "Testy w diagnozie neuropsychologicznej"" - Pracownia Testów Psychologicznych w Warszawie,

-        Szkolenie w ramach projektu „Od diagnozy do działania!” - wykorzystanie gier symulacyjnych i planszowych w planowaniu kariery zawodowej,

-        Kurs edukatorski programu „Nowa Szkoła” (270 godz.),

-        Warsztaty Kliniczne Akademii Neuroterapii Certyfikowanego Programu Doskonalenia Zawodowego Neuroterapeutów,

-        Praktyki warsztatowe EEG Biofeedback,

-        Diagnoza i co dalej – czyli o wykorzystywaniu wyników badania umiejętności uczniów, Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Zadania realizowane w poradni dla dzieci:

-        terapia biofeedback w poradni,

-        diagnoza dyskalkulii,

-        diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym specyficznych trudności w uczeniu się,

-        terapia pedagogiczna Instrumental Enrichment,

-        terapia pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się,

-        praca z uczniem zdolnym,

-       Neuroflow - diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD,

-        wsparcie i konsultacje dla rodziców,

-        terapia psychologiczna,

-        grupa wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

-        wspieranie szkół w diagnozowaniu potrzeb i planowaniu rozwoju.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie