Pracownia EEG Biofeedback w PPP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie dysponuje pracownią EEG-Biofeedback wyposażoną w NEXUS 4 z oprogramowanie Biotrace, które zawiera 50 videogier oraz ponad 200 ekranów specjalistycznych. Ten nowoczesny sprzęt został nam przekazany przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”.

Czym jest EEG Biofeedback?

BIOFEEDBACK - biologiczne sprzężenie zwrotne, to metoda pozwalającą zarówno na wgląd w to, co się dzieje w naszym organizmie, jak i ucząca nas jak wpływać na jego stan. EEG Biofeedback jest bezinwazyjną metodą diagnostyczno-terapeutyczną, polegającą na wzmacnianiu lub hamowaniu fal bioelektrycznych mózgu w pewnych zakresach. Metoda ta wykorzystuje uczenie się poprzez warunkowanie instrumentalne, nieświadome. Dzięki niej uświadamiamy sobie takie funkcje organizmu, które zazwyczaj przebiegają automatycznie, bez udziału naszej świadomości, z zastosowaniem specjalistycznej aparatury EEG i odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się jak zmieniać pozytywnie wzorzec wytwarzanych fal mózgowych (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane). Trening prowadzi do wzrostu funkcji poznawczych mózgu oraz poprawia jakościowo jego pracę, co w efekcie skutkuje lepszym funkcjonowaniem całego organizmu.

EEG Biofeedback jest zalecaną metodą terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy już od 2 roku życia, dla dzieci nadpobudliwych od lat 4. Często jest stosowana jako profilaktyka problemów z zachowaniem i uczeniem się już w przedszkolu, również jako bardzo pomocna terapia w moczeniu nocnym i dziennym. Wskazania do terapii EEG Biofeedback mają również dzieci z ADHD i ADD (nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi) oraz zaburzeniami uczenia się i zachowania (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, agresją, tremą, nadwrażliwością, jąkaniem), ale również po wypadkach, urazach głowy, z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, upośledzeniem umysłowym, zespołem Aspergera, tikami itp. Korzystać z niego mogą również osoby zdrowe, którym zleży na poprawie funkcjonowania umysłu, polepszeniu efektów uczenia się, zwiększaniu kreatywności, ale również osoby, które mają problemy z nadmiernym stresem, nerwicami, depresją, wypaleniem zawodowym, borykają z dużą odpowiedzialnością (dyrektorzy, sportowcy, menadżerowie). Terapia EEG Biofeedback poprawia funkcje poznawcze, koncentrację uwagi i jej utrzymywanie, pamięć, wiarę w siebie, organizację swoich poczynań, zwiększa kreatywność, usprawnia umysł, polepsza jakość i ilość snu.

Skuteczność metody terapeutycznej EEG Biofeedback jest w głównej mierze uzależniona od indywidualnych właściwości pacjenta, jego zaangażowania w terapię oraz chęci uzyskiwania coraz lepszych rezultatów podczas kolejnych treningów. Istotną rolę odgrywa w terapii motywacja. Im wyższa, tym lepsze i szybsze efekty. Powiedzenie "praktyka czyni mistrza" idealnie określa efektywność metody, gdyż to właśnie od motywacji pacjenta zależy ilość koniecznych sesji.

Podsumowanie metody EEG Biofeedback:

  • metoda skuteczna – u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi naukowe badania wykazały 94-98% skuteczności w poprawie koncentracji uwagi, w innych zaburzeniach wyniki od 60-75 % .
  • metoda niezwykła – mózg uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych i tym samym poprawia się koncentracja, pamięć, pojawia się dobre samopoczucie, obniża poziom stresu, zmniejsza się znacznie nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia procesu uczenia się, takie jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.
  • metoda bezpieczna – jak każde uczenie się - NIE MA ŻADNYCH DZIAŁAŃ UBOCZNYCH i można ją stosować wg potrzeb
  • metoda cyfrowa – może służyć jako metoda diagnostyczna dla lekarza, psychologa, logopedy lub pedagoga również przesiewowo. Po każdym treningu prowadzący trening drukuje wynik i kontroluje - jak poprawia się praca mózgu z treningu na trening. Jedna sesja trwa ok. godziny, pierwsze wyniki są widoczne już po kilku, w trudniejszych przypadkach po kilkunastu spotkaniach. Uzyskana poprawa jest trwała – w mózgu tworzy się zupełnie nowy, poprawny wzorzec fal mózgowych.
« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie