Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie  zostały dostosowane do aktualnej sytuacji związanej ze stanem pandemii.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów Poradnia realizuje swoje zadania zdalnie i w postaci dyżurów telefonicznych specjalistów.

Proponujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Dla dzieci i młodzieży:

poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • o zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego,
 • o trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z obniżonym nastrojem, lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • o radzenia sobie ze stresem związanym z izolacją społeczną i brakiem możliwości bezpośrednich kontaktów rówieśniczych,
 • o odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych i świadomości cyber zagrożeń,
 • o relacji rodzinnych,
 • o planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu,
 • o rozwijania zainteresowań i mocnych stron,
 • o predyspozycji zawodowych i wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • o dbania o wszechstronny rozwój.
 1. Dla rodziców i opiekunów:

poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

rozwijania prawidłowych relacji i konstruktywnej komunikacji w rodzinie, rozmów z dzieckiem dotyczących konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych, trudności edukacyjnych dziecka, trudności wychowawczych, trudności związanych z niepełnosprawnością, chorobą dziecka lub innych członków rodziny, trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem, wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy, motywowanie do wysiłku intelektualnego i wypełniania obowiązków domowych, bezpieczeństwa w sieci itp. wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady, konsultacje z logopedą, pedagogiem, psychologiem, konsultacje z terapeutą zaburzeń integracji sensorycznej, konsultacje z doradcą zawodowym, wydawanie opinii w różnych sprawach np. odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego itp., orzeczeń, opinii wwrd niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w Poradni.

 1. Dla nauczycieli:

Konsultacje telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące: organizacji pracy ucznia, dostosowania wymagań edukacyjnych podczas nauki zdalnej, trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem, trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej, wydawania opinii i orzeczeń dla uczniów.

Psychologowie udzielają również telefonicznego wsparcia ofiarom przemocy domowej.

 

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie