Dział szkolny

PLAN PRACY

ZESPOŁU DS. DZIECKA STARSZEGO

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

W skład zespołu wchodzą:

  1. Dorota Popielarz – pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog - koordynator zespołu
  2. Grażyna Łebecka – pedagog, terapeuta EEG Biofeedback, arteterapeuta
  3. Katarzyna Chrąściel – pedagog
  4. Aleksandra Kowalska – pedagog, surdopedagog, logopeda
  5. Katarzyna Wolnarek- pedagog, doradca zawodowy, terapeuta EEG Biofeedback, provider JIAS
  6. Grażyna Zatorska – psycholog, terapeuta rodzinny, terapeuta SI, arteterapeuta
  7. Agata Śnieg - psycholog
  8. Aleksandra Miklewska- psycholog, terapeuta SI
  9. Wiesław Kloc – logopeda
  10. Ireneusz Sikorski – neurologopeda

Zespół zajmuje się problemami dzieci, które  uczęszczają do szkoły podstawowej w powiecie Pszczyńskim.

Zakres problematyki, którymi zajmuje się zespół:

- diagnoza trudności szkolnych,

- diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się,

- terapia dzieci z wszelakimi deficytami rozwojowymi,

- terapia dzieci z grupy ryzyka dysleksji i dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- praca z dziećmi zdolnymi

- terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

- terapia SI

-terapia Biofeedback

- Arteterapia

- terapia logopedyczna

- przesiewowe badania słuchu

- doradztwo zawodowe

- pomoc dzieciom w sytuacji separacji i/lub rozwodu rodziców, w sytuacji straty,

- wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej,

- wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno –wychowawczej.

- prowadzenie mediacji rodzinnych i szkolnych,

Planowane zadania do realizacji w roku szkolnym 2014/2015

- prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz diagnozy logopedycznej,

- opiniowanie i klasyfikowanie do odpowiedniej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- orzekanie o nauczaniu indywidualnym, kształceniu specjalnym,

- prowadzenie zajęć terapeutycznych – indywidualnych i grupowych,

- prowadzenie warsztatów, konsultacji,  porad, prelekcji i prezentacji dla rodziców,

- prowadzenie zajęć dla uczniów w szkołach,

- prowadzenie zajęć dla nauczycieli,

- zawarcie porozumienia ze szkołami   dotyczących  realizacji zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

- promowanie oferty poradni,

- systematyczna współpraca ze szkołami – dyrektorami, pedagogami szkolnymi, psychologami szkolnymi, nauczycielami,

- przeprowadzenie szkolenia Vademecum dla nauczycieli –„Praca z uczniem słabo słyszącym i Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego” oraz ; „Elementarz SI” .

- udział członków Zespołu w organizowanych szkoleniach - w poradni i poza poradnią,

- konsultowanie postdiagnostyczne, udzielanie sobie wsparcia i pomocy, konsultowanie problemów,

- dalsze wdrażanie rozporządzeń prawa oświatowego.

 

Pełna oferty poradni znajduje się w zakładce-OFERTA PORADNI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie