Ogłoszenie dla rodziców o wczesnym wspomaganiu rozwoju

DRODZY RODZICE !!!

Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia naszych specjalistów. 

Informujemy o kontynuacji naboru dzieci do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzi powołany przez dyrektora Poradni zespół wczesnego wspomagania zajmujący się pracą bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi: pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka, psycholodzy, logopedzi,  terapeuci, fizjoterapeuci, rahabilitanci.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. 

Do zadań w/w zespołu należy:

 • ustalenie - na podstawie opinii - kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań.

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności z:

 • deficytami ruchowymi,
 • uszkodzonym słuchem,
 • niepełnosprawnością ruchową,
 • niepełnosprawnością umysłową,
 • autyzmem,
 • wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem,
 • opóźnionym rozwojem mowy. 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważne, ponieważ:

 • spełnia funkcję terapeutyczną,
 • zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności oraz ryzyko dalszych opóźnień rozwojowych,
 • dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji,
 • umożliwia całej rodzinie - poprzez wsparcie psychologiczne - przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z nieprawidłowościami rozwojowymi,
 • jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, aby wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania,
 • pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęcia są organizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb psychofizycznych dziecka.

 Zapraszamy


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie