Spotkanie Dyrektorów Szkół

 DYREKTORZY SZKÓŁ POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA SPOTKANIU PO ROKU REALIZACJI PRZEZ PPP W PSZCZYNIE POWIATOWEGO PROGRAMU

17 lutego w SP nr 2 w Pszczynie na zaproszenie zespołu  ds. wspomagania w PPP w Pszczynie spotkali się dyrektorzy szkół, uczestniczących w programie wspomagania. Spotkanie było okazją do omówienia stanu realizacji projektu ORE „Jak wspomagać szkoły i przedszkola oraz placówki oświatowe w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów?

W spotkaniu uczestniczyło 11 dyrektorów szkół oraz Dyrektor PPP – Pani Maryla Cygan.

Zespół ds. wspomagania przedstawił sprawozdanie z realizacji wspomagania oraz wnioski, wynikające z diagnozy potrzeb rozwojowych placówek i rekomendacje do kolejnych działań, podejmowanych przez szkoły w zakresie wzmacniania nauczycieli w kompetencje rozwijania u uczniów umiejętności uczenia się.

W projekcie uczestniczy, na różnym etapie wspomagania, 18 placówek powiatu pszczyńskiego. Główną ideą spotkań szkoleniowych z nauczycielami była refleksja i ćwiczenia warsztatowe wokół lekcji z uczenia się. Nauczyciel oraz dyrektorzy szkół otrzymali wyniki diagnozy, plany rozwojowe oraz informacje na temat zakresu działań rozwojowych w szkole na etapie wdrażania kompetencji uczenia się uczniów. Wnioski, zebrane przez nauczycieli i dyrektorów szkół (po przeprowadzonych zajęciach i obserwacjach lekcji przez dyrektora) będą podstawą do dyskusji na kolejnych spotkaniach szkoleniowych, planowanych na marzec-kwiecień-maj 2017 r. Na czerwcowych konferencjach Rad Pedagogicznych zostaną przedstawione wnioski z ewaluacji do dalszej współpracy.

Bardzo serdecznie dziękujemy za liczne refleksje, którymi zechcieliście się Państwo Dyrektorzy podzielić.

Poniżej kilka ważnych uwag, wyrażonych przez naszych dyrektorów

 „ Jestem miło zaskoczona procesem wspomagania, szczególnie diagnozą, która była krótka i trafna. Na początku obawiałam się, że będzie mało skuteczna, jednak miło mnie zaskoczyła i okazała się inspiracją na kolejne działania.

Pięciu nauczycieli z naszej szkoły pracuje obecnie  nad kolejnym pomysłem –

„Innowacje pedagogiczne w świetlicy szkolnej”.

Składam podziękowanie również dla PPP za interwencję  dotyczącą szkolenia  dla rodziców na temat Zespołu Aspergera”.

 „ Również chcę podziękować za współpracę oraz za pomoc w rozwiązywaniu problemów w mojej szkole, wynikających z ewaluacji, szczególnie za szkolenie RP pod kątem „ czytania opinii” wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne”. 

 „ Wspomaganie uświadomiło nam, że każda szkoła jest w innym miejscu rozwoju: nowy dyrektor, nowe zmiany, nowe koncepcje, nie zawsze dobrze odbierane przez zżyte grono. A tu wchodzi „postronny obserwator” który staje się mediatorem pomiędzy dyrektorem a  zespołem.  I mówi to samo co dyrektor, ale nauczycieli tę wiadomości przyjmują zupełnie inaczej, na spokojnie, ponieważ mówi im to ekspert, do tego super wybrany. Nikt z pracowników nie odczuł, że był diagnozowany, była jedynie mediacje, wnioski, które sami wysunęli. Zespół zintegrował się, a ja wykorzystałam ich potencjał zawodowy do pracy z uczniem.”

 „  W mojej placówce zaistniała podobna sytuacja: dla mnie, jako nowego dyrektora, wspomaganie zewnętrzne było bardzo pomocne. Podczas diagnozowania potrzeb placówki  okazało się, że  wspomagania wymaga  jeden z najważniejszych obszarów - komunikacja interpersonalna.

 Na podstawie diagnozy wyodrębniono tematykę szkolenia – „ Budowanie zespołu”. Szkolenie trwało dwa dni i miało charakter warsztatowy. Zintegrowało zespół i dało dużo energii do dalszego działania. Każdy z uczestników szkolenia mógł dokonać samoanalizy swego potencjału jako pracownika, pozwoliło to na pełniejsze poznanie się poszczególnym członkom zespołu, co przyczyniło się do efektywniejszej komunikacji.  

Na podstawie przeprowadzonych ankiet mogłam poznać  style komunikacji poszczególnych pracowników oraz ich role w zespole, co z pewnością  pozwoli na lepsze wykorzystanie ich potencjału w pracy.

Trenerka, podczas szkolenia, swoją aktywnością i entuzjazmem  pobudziła zespół do działania, dodała też nam energii oraz udzieliła wiele cennych wskazówek do dalszej pracy zespołowej.

Chcę również podziękować PPP za przeprowadzenia warsztatów (10 x4h) „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

 „ W każdej szkole są niedowiarki, i tak samo było w naszej, jednak pozytywnie mnie zaskoczyło, że „myślenie utarte” ta temat niektórych pracowników nie sprawdziło się – poprzez wspomaganie zewnętrzne otworzyli się na innowacje pedagogiczne  – np. wyszła dobra rzecz, żeby inaczej nazwać „zadania domowe, obecnie nad tym pracują”.

„ Dobrze, że ktoś zewnątrz wspiera dyrektora.  Osoba diagnozująca   przede wszystkim wyartykułuje, wyciągnie na światło dzienne to co mówi dyrektor, jest ogromnym wsparciem.

Po procesie wspomagania nauczyciele nagle zaczęli „chcieć” spotykać się ze sobą, dyskutować, zaczęli trzymać się razem, zrzeszać się, powstały sieci, zespoły, grupy: np. historycy, bibliotekarze i inne.”

„ Nauczyciele rzeczywiście się otworzyli, zasługą jest nie  tylko temat szkolenia, ale  również zaangażowanie osoby diagnozującej”.

 „ Diagnoza i szkolenie doprowadziły  nauczyciele do refleksji, że może być

„ coś nie tak”, że należy coś zmienić lub odwrotnie – jest dobrze, tak pracujmy nadal”.

 „ Po wysłuchaniu tych informacji  nabrałam „apetytu” na wspomaganie”

Za gościnność serdecznie dziękujemy Pani Beacie Hellwig –dyr. SP nr 2 w Pszczynie.

 

W imieniu zespołu ds. wspomagania PPP w Pszczynie

Maria Szostak i Mirosława Kulczyk

 

 


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie