Zaproszenie do składania ofert

Sprawa nr: PPP.008.12.2015                                                      

 

Zamawiający:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie

43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5

www.ppped.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz.907 j. t. z późn. zm.)

 

 

  1. 1.    Zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5,
    43-200 Pszczyna  zaprasza do składania ofert na „OPRACOWANIE POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH” (PPWP) w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

2. Tryb postępowania

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j. z późn. zm) ustawy tej nie stosuje się dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza    wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a)   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie tzw. Powiatowego Programu Wspomagania Placówek Edukacyjnych (PPWP) z terenu powiatu pszczyńskiego, który stanowić będzie dokument zawierający koncepcję działań wspomagania placówek edukacyjnych z terenu powiatu pszczyńskiego w tym szkół, przedszkoli.

b)   Głównym celem projektu jest „Wdrożenie do 31.08.2015 roku nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby jednostek oświatowych z powiatu pszczyńskiego.”

c)    PPWP powinien zostać opracowany na etapie końcowym realizacji projektu, na podstawie danych zawartych w zapisach tzw. Rocznych Planów Wspomagania, opracowanych ofert doskonalących, wdrożeniu działań doskonalących i ich podsumowaniu oraz po utworzeniu
i realizacji działań założonych w sieciach współpracy i samokształcenia. Dokument ma stanowić wytyczne, koncepcję działań dla dalszej działalności wspomagania placówek edukacyjnych z terenu powiatu pszczyńskiego (wzory dokumentów, procedury działania, przykłady dobrych praktyk itp).

d)   Do wykonania usługi/zlecenia niezbędna będzie bezpośrednia współpraca z Zespołem Zarządzającym projektem, Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji oraz Koordynatorami sieci.

 

 

Koncepcja Powiatowego Programu Wspomagania Placówek Edukacyjnych (PPWP) powinna zawierać:

1)      Opis założeń projektu oraz realizowanych zadań.

2)      Charakterystyka części placówek oświatowych objętych pilotażowym projektem  tym:

liczba uczniów, liczba nauczycieli, położenie, charakterystyka podopiecznych, jej cele, opis wybranej oferty doskonalenia wraz z uzasadnieniem zdiagnozowanych problemów, zaplanowanych celów i działań do realizacji, przebiegiem procesu wspomagania.

3)      Charakterystyka wdrożonego wsparcia na podstawie wybranych placówek oświatowych w tym: tematyka szkoleń, warsztatów, konsultacji, liczba zrealizowanych godzin zajęć doskonalących, sposób organizacji wspomagania, przebieg wdrożonego wsparcia
w wybranych placówkach, osiągnięte efekty, rezultaty itd.

4)      Przykłady dobrych praktyk, przedstawienie wypracowanych w ramach projektu gotowych wzorców rozwiązywania problemów, efektów działań,  itd.

5)      Wykaz tematów sieci wybranych przez placówki wraz z uzasadnieniem ich wyboru:

tematyka spotkań, liczba uczestników, oczekiwania uczestników sieci, opis organizacji zajęć, spotkań sieci, zaobserwowane efekty pracy.

6)      Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu.

7)      Koncepcja działań wspomagających dalszą pracę placówek edukacyjnych z terenu powiatu pszczyńskiego uwzględniająca wykorzystanie tzw. „dobrych praktyk” wypracowanych w ramach projektu.

 

4. Termin realizacji zamówienia:

    od dnia podpisania umowy do 19 czerwca 2015 roku

 

5. Kryteria wyboru ofert:

-    cena ( wartość brutto) – waga 100%

Zamawiający oceni i porówna  jedynie oferty zgodne z warunkami i przedmiotem zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, wykonaniem usługi/zlecenia.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia  wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą, która powinna posiadać następujące wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie :

a)      Wykształcenie wyższe II stopnia - należy załączyć do oferty odpowiednie kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

b)       min. 10- letni staż pracy dydaktycznej -  należy załączyć do oferty odpowiednie oświadczenie (zał. Nr 1) oraz CV z przebiegiem doświadczenia zawodowego w/w;

c)      udokumentowane doświadczenie we współpracy z nauczycielami, dyrektorami, radami pedagogicznymi – co należy potwierdzić załączając do oferty odpowiednie referencje;

d)      znajomości pilotażu nowego modelu systemu doskonalenia opracowywanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Ministerstwo Edukacji Narodowej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.5 - należy załączyć do oferty odpowiednie oświadczenie
(zał. Nr 1) oraz CV;

e)      doświadczenie w wykonywaniu strategii i planów oraz  dokonywaniu lub prowadzeniu badań i analizy w zakresie oświaty, pisania publikacji z tematyki oświatowej – min 5 dokumentów/opracowań, wydanych publikacji itp. co należy potwierdzić załączając do oferty „Wykaz przygotowanych dokumentów, publikacji oraz/lub wykonywanych lub przeprowadzonych badań i analiz  wraz z podaniem odbiorców na rzecz których zostały te zadania wykonane. Wykonawca ma niniejszy dokument opracować we własnym zakresie.

 

7.  Sposób przygotowania oferty i wymagane dokumenty

a)  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

b) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania ofertowego wzorem formularza oferty ( zał. nr 1).

c) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie brutto,  wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d) Oferta musi być podpisana przez osobę  upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

e) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy- zał. Nr 1;

- „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” – sporządzony na podstawie zał. Nr 2. W wykazie należy zamieścić informacje  dotyczące wykształcenia, posiadanych uprawnień i doświadczenia zawodowego osoby spełniającej warunki udziału
w postępowaniu, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 6 Zapytania ofertowego.

- Referencje – potwierdzające doświadczenie we współpracy z nauczycielami, dyrektorami, radami pedagogicznymi;

- Wykaz przygotowanych dokumentów, publikacji oraz/lub wykonywanych lub przeprowadzonych badań i analiz  wraz z podaniem odbiorców na rzecz których zostały te zadania wykonane;

- życiorys (curriculum vitae) osoby, która będzie uczestniczyła
w wykonywaniu zamówienia  posiadającej wymagane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe, znajomość pilotażu nowego modelu systemu doskonalenia opracowywanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Ministerstwo Edukacji Narodowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.5 opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie Wykoanwcy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru oferty, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
i własnoręcznie podpisany przez tę osobę,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe opisane w pkt 6).

 

Wszystkie dokumenty w kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

f) Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zwrócić się o jego przedłożenie.

 

 

8.  Miejsce i termin złożenia oferty:

    a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2015 r.

 

        Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

 

    b) Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- listownie na adres :

Biuro projektu Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna: 43-225 Wola, ul. Kopalniana 6

z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie:

„Oferta na opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania Placówek edukacyjnych Projekt 3.5 POKL”

 lub

- osobiście w sekretariacie Biura projektu 3.5 POKL: 43-225 Wola, ul. Kopalniana 6,

z oznaczeniem koperty j. w.

 

  1. 9.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Pracownicy biura projektu, tel. 730 497 063, 730 497 064

 

  1. 10.     Warunki płatności: po wykonaniu usługi do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

 

  1. 11.    Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy wartość jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Zał. nr 1. Formularz ofertowy

Zał. nr 2. Wykaz osób


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie