Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju, jest formą pomocy prowadzonej placówkach oświatowych dla małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są w oparciu o art.71b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r., w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

Zajęcia te prowadzone mogą być w poradni psychologiczno-pedagogicznej (na terenie powiatu pszczyńskiego jest to PPP w Pszczynie), w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, w przedszkolach specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Rodzice, którzy zaniepokojeni są nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym dziecka powinni jak najszybciej zgłosić się do lekarza rodzinnego lub bezpośrednio do pszczyńskiej poradni.

Nieprawidłowości w rozwoju małego dziecka dotyczą najczęściej jego rozwoju ruchowego ponieważ braki w rozwoju ruchowym często sygnalizują opóźnienia w rozwoju emocjonalnym, poznawczym i społecznym. U dzieci starszych np. już po 1 roku życia, nieprawidłowości rozwojowe manifestują się opóźnionym rozwojem mowy. Istotne jest aby wszelkie nieprawidłowości były jak najszybciej zdiagnozowane, gdyż im wcześniej dziecko poddane zostanie oddziaływaniom terapeutycznym tym lepsze efekty ta terapia może przynieść.

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju powinno posiadać „opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”, które wydają Zespoły Orzekające działające w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Warunkiem uzyskania takiej opinii jest zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę dotyczące niepełnosprawności dziecka a także przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w poradni .

Praca rewalidacyjna z dzieckiem (od 4 do 8 godzin miesięcznie) prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dostosowany program działań terapeutycznych zaś prowadzący ją terapeuci posiadają kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem.

Jej celem jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego. Bardzo istotna jest współpraca z rodzicami gdyż niezbędne jest aby oddziaływania terapeutyczne kontynuowane były przez rodziców w domu w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego też najczęściej w zajęciach prowadzonych w ramach wwr uczestniczą rodzice, którzy mogą kontynuować w domu różnego rodzaju zadania. Terapeuta udziela rodzicom wskazówek do pracy a także omawia efekty tej pracy.

Wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w tym zakresie można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 5, tel. 32 210 37 16.

opracowała: Maryla Cygan- dyrektor PPP w Pszczynie, pedagog specjalny.